ຮັບຮອງຜົນການເລືອກຕັ້ງຄະນະກຳມະບານຮາກຖານ ພຜທ (ຊຸດໃໝ່) ແລະ ພິທີຫຼຽນການແຮງງານ, ໃບຍ້ອງຍໍລັດຖະບານ ໃຫ້ບຸກຄົນດີເດ່ັນທີ່ມີຜົນງານໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໃນໄລຍະ 5ປີ (2016-2020) ຄັ້ງວັນທີ 13 ມັງກອນ 2023

13/01/2023

ຮັບຮອງຜົນການເລືອກຕັ້ງຄະນະກຳມະບານຮາກຖານ ພຜທ (ຊຸດໃໝ່) ແລະ ພິທີຫຼຽນການແຮງງານ, ໃບຍ້ອງຍໍລັດຖະບານ ໃຫ້ບຸກຄົນດີເດ່ັນທີ່ມີຜົນງານໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໃນໄລຍະ 5ປີ (2016-2020) ຄັ້ງວັນທີ 13 ມັງກອນ 2023

 

ແຜນທີແຂວງອັຕະປື
ຕົວເລກ GDP ປີ 2022