ການເຄື່ອນໄຫວ
ເອກະສານເດ່ັນ
່.
.

 

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ການລະໂອກາດໃນການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ
ຂັັ້ນຕອນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ